Mgr. Václav Hodek | Advokát

Právní služby

Vymáhání pohledávek
Obchodní právo

Nemovitosti
Municipální právo (právní servis městům a obcím)
Občanské právo
Pracovní právo
Správní právo
Právo životního prostředí

 

Vymáhání pohledávek

 • Právní posouzení kvality jednotlivých pohledávek
 • Doporučení nejefektivnějšího způsobu vymáhání
 • Jednání s dlužníky po splatnosti závazku (upomínky, uznávání závazků, dohody o splátkovém kalendáři, dohody o narovnání)
 • Právní kroky zabraňující zhoršení právního postavení věřitele a dobytnosti jeho pohledávek
 • Soudní a následné exekuční vymáhání pohledávek, spolupráce se soukromým exekutorem (zjišťování a zajišťování majetku dlužníka, volba optimálních způsobů výkonu rozhodnutí)
 • Přípravu zajišťovacích instrumentů (zástavních smluv, ručení, zajišťovacích směnek, smluvních pokut, notářských a exekutorských zápisů s přímou vykonatelností, aj.) a jejich případná realizace
 • Poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, prodej)
 • Zastupování věřitelů v konkurzním řízení
 • Revize a úprava formulářových dokumentů pro následné snazší uplatňování nároků
 • Pro vymáhání peněžitých pohledávek lze využít některou z našich Speciálních nabídek

Obchodní právo

Právo obchodních společností

 • Zakládání obchodních společností
 • Nabývání a prodej obchodních společností, včetně podílů na nich
 • Změny týkající se existujících společností (změny jednatelů, členů představenstva či dozorčí rady, sídla, předmětu činnosti, základního kapitálu apod.)
 • Příprava a organizace valných hromad
 • Úprava vztahů mezi společníky
 • Zřizování organizačních složek (poboček) zahraničních společností (včetně získání oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti a zápisu do obchodního rejstříku)
 • Příprava interních dokumentů týkající se běžného fungování existujících společností
 • Poradenství při strukturování i ukončení právních vztahů s členy statutárních orgánů společností (jednatelé, členové představenstva)
 • Služby spojené s plněním zákonných povinností (revize obsahu společenských smluv, stanov, zakládání listin do Sbírky listin obchodního rejstříku apod.)
 • Rušení obchodních společností s likvidací a rušení činnosti organizačních složek (poboček) zahraničních společností

Obchodní smlouvy

 • Právní poradenství při strukturování, přípravě textu, projednávání obsahu, pozdější realizaci i ukončování obchodních smluv všeho typu (smluv o dílo, kupních smluv, smluv o spolupráci, mandátních smluv, smluv o obchodním zastoupení, ad.)
 • Právní analýzy a stanoviska k obchodněprávním dokumentům
 • Uplatňování nároků z obchodních smluv mimosoudní i soudní cestou

Směnečné právo

 • Vyplňování směnek
 • Problematika směnek jako zajišťovacích nástrojů
 • Vymáhání směnečných nároků soudní cestou
 • Zastupování v řízení o umoření směnky
 • Příprava směnečných vyplňovacích prohlášení
 • Právní porady, konzultace v této oblasti

Ochranné známky

 • Registrace, změny, převody a výmazy ochranných známek
 • Zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • Ochrana práv z ochranných známek, včetně jejich ochrany soudní cestou
 • Licenční smlouvy
Zpět nahoru

Nemovitosti a bytové právo

Nemovitosti

 • Právní poradenství při strukturování, přípravě textu, projednávání obsahu, pozdější realizaci převodních smluv (kupních smluv, smluv darovacích, ad.)
 • Příprava a revize smluv předcházejících převodním smlouvám (smluv o smlouvách budoucích, zprostředkovatelských dohod mezi realitními kancelářemi a jejich klienty, ad.)
 • Komplexní právní služby pro developerské projekty
 • Právní servis při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti či při vypořádání společného jmění manželů, jehož součásti je nemovitost, sepis dohod o společném užívání nemovitosti jejími spoluvlastníky
 • Příprava smluv vedoucích ke zřízení, změně či zániku zástavních práv, věcných břemen či předkupních práv
 • Právní servis ve sporech o vlastnictví nemovitostí či jejich částí, ve sporech vyvolaných zásahy do vlastnického práva
 • Právní pomoc při dělení nebo scelování pozemků
 • Zastupování v souvisejících řízeních před orgány státní správy (katastrální, stavební a jiné úřady)
 • Příprava a revize nájemních a podnájemních smluv
 • Právní poradenství ve věcech souvisejících s nájmy nemovitostí
 • Právní audit nemovitostí - v případě zájmu klienta poskytuje též podrobnou revizi právních úkonů, na základě kterých došlo v minulosti k převodu vlastnických práv k dotyčným nemovitostem (upozornění na potenciální rizika vyplývající z nedostatků ve způsobu, jakým byly v minulosti předmětné nemovitosti převáděny)

Bytové právo

 • Právní poradenství při strukturování, přípravě textu, projednávání obsahu, pozdější realizaci převodních smluv (kupních smluv, smluv darovacích, smluv o bezúplatném převodu jednotek z vlastnictví družstva do vlastnictví jeho členů ad.)
 • Příprava a revize smluv předcházejících převodním smlouvám (smluv o smlouvách budoucích, zprostředkovatelských dohod mezi realitními kancelářemi a jejich klienty, ad.)
 • Příprava prohlášení vlastníka budovy a související právní servis, revize předkládaných prohlášení vlastníků budov
 • Příprava a revize dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy (vznik vlastnictví jednotek)
 • Komplexní právní servis společenstvím vlastníků jednotek (zápis do rejstříku společenství, vypracování stanov, právní poradenství při jeho činnosti)
 • Komplexní právní servis bytovým družstvům (založení, zápis do obchodního rejstříku, veškeré změny týkající se existujících družstev, interní dokumenty, příprava vzorových dohod o převodu členských práv a povinností, příprava prohlášení vlastníka budovy a sepis dohod o převodu jednotek do vlastnictví členů, aj.)
 • Příprava a revize smluv o výstavbě
 • Příprava a revize nájemních a podnájemních smluv
 • Právní poradenství ve věcech souvisejících s nájmy (podnájmy) bytů a zastupování ve sporech z nájemních (podnájemních) vztahů plynoucích

Správa nemovitostí

 • Kompletní správa nemovitostí - v tomto případě naše kancelář přebírá nemovitost jako celek do správy a poskytuje veškerý právní servis s tím související
 • Příprava standardizovaných nájemních smluv, v případě zájmu klienta i odborná asistence při veškerých jednáních s individuálními zájemci o uzavření nájemní smlouvy a zapracování případných specifik jednotlivých smluvních vztahů, jakož i odborné řešení všech souvisejících právních situací a případných problémů

Zpět nahoru

Municipální právo

 • Poskytování právní služby městům a obcím, jejich příspěvkovým organizacím, jimi zřizovaným společnostem i dalším subjektům městem (obcí) zřízeným či s majetkovou účastí města (obce)
 • Zastupování měst a obcí v soudních sporech s třetími subjekty
 • Zastupování měst a obcí vůči státním institucím a organizačním složkám státu
Zpět nahoru

Občanské právo

 • Právní poradenství při strukturování, přípravě textu, projednávání obsahu, pozdější realizaci i ukončování občanskoprávních smluv všeho typu (smluv o dílo, kupních smluv, nájemních smluv, smluv příkazních, aj.)
 • Právní analýzy a stanoviska k smlouvám a dalším dokumentům
 • Právo nemovitostí a právo bytové (bližší specifikace uvedena v samostatném oddíle)
 • Právní pomoc v otázkách spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • Nároky z odpovědnosti za škodu, za vady, za prodlení a z bezdůvodného obohacení
 • Právní servis v oblasti dědického práva, včetně zastupování v dědickém řízení
 • Uplatňování občanskoprávních nároků mimosoudní i soudní cestou

Zpět nahoru

Pracovní právo

 • Právní pomoc při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru (příprava dokumentů, právní rozbory, poradenství, aj.)
 • zastupování ve sporech mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně trvání pracovního poměru a jeho změn, nároků na náhradu škody, odpovědnosti za škodu apod.

Zpět nahoru

Správní právo

 • Zastupování před orgány státní správy a samosprávy všech stupňů
 • Zastupování v rámci správního soudnictví ve věcech soudního přezkumu správních rozhodnutí
 • Právní rozbory a stanoviska

Zpět nahoru

Právo životního prostředí

 • Právní poradenství v oblasti práva životního prostředí ( ochrana vod, ovzduší, nakládání s odpady, aj.)